Đường dây nóng

Đường dây nóng

Đơn vị Điện thoại Email
Chi cục Thuế thành phố Vinh 038 3598229 duongdaynongvin.nan@gdt.gov.vn
Chi cục Thuế Kỳ Sơn 038 3876653 duongdaynongkso.nan@gdt.gov.vn
Chi cục Thuế TX Hoàng Mai 038 8647558 duongdaynonghma.nan@gdt.gov.vn
Cơ quan Cục thuế Nghệ An 038 3837183; 038 3596909 duongdaynong.nan@gdt.gov.vn
Chi cục thuế huyện Thanh Chương 038 3932209 duongdaynongtch.nan@gdt.gov.vn
Chi cục thuế thị xã Cửa Lò 038 3955719 duongdaynongclo.nan@gdt.gov.vn
Chi cục thuế huyện Tương Dương 038 3741591 duongdaynongtdu.nan@gdt.gov.vn
Chi cục thuế huyện Con Cuông 038 3730055 duongdaynongccu.nan@gdt.gov.vn
Chi cục thuế huyện Anh Sơn 038 3721951 duongdaynongaso.nan@gdt.gov.vn
Chi cục thuế huyện Tân Kỳ 038 8760263 duongdaynongtky.nan@gdt.gov.vn
Chi cục thuế huyện Đô Lương 038 3716597 duongdaynongdlu.nan@gdt.gov.vn
Chi cục thuế huyện Nam Đàn 038 3781770 duongdaynongnad.nan@gdt.gov.vn
Chi cục thuế huyện Hưng Nguyên 038 3764137 duongdaynonghng.nan@gdt.gov.vn
Chi cục thuế huyện Quế Phong 038 3885 200 duongdaynongqph.nan@gdt.gov.vn
Chi cục thuế huyện Quỳ Châu 038 3892207 duongdaynongqch.nan@gdt.gov.vn
Chi cục thuế huyện Quỳ Hợp 038 8992345 duongdaynongqho.nan@gdt.gov.vn
Chi cục thuế huyện Nghĩa Đàn 038 3964217 duongdaynongnda@gdt.gov.vn
Chi cục thuế thị xã Thái Hòa 038 3812328 duongdaynongtho.nan@gdt.gov.vn
Chi cục thuế huyện Yên Thành 038 3631328 duongdaynongyth.nan@gdt.gov.vn
Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu 038 3645260 duongdaynongqlu.nan@gdt.gov.vn
Chi cục thuế huyện Diễn Châu 038 3621802 duongdaynongdch.nan
Chi cục thuế huyện Nghi Lộc 038 3615651 duongdaynongnlo.nan
Chi cục thuế thành phố Vinh 038 3598229 duongdaynongvin.nan
Ban kiểm tra nội bộ - Cục thuế Nghệ An (04) 9725048 duongdaynong@gdt.gov.
Ban Tổ chức cán bộ - Cục thuế Nghệ An (04) 9725046 duongdaynong@gdt.gov.vn

Video

Loading the player ...