Thông tin kinh tế

  • Ngày 06/02/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 373/TCT-KK hướng dẫn hoàn thuế GTGT chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục giai đoạn chuyển tiếp của Luật số 106/2016/QH13 và khai bổ sung hoàn thuế GTGT trên hồ sơ khai thuế. Theo đó, trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì được hoàn thuế theo quy định của pháp luật. 
  • Ngày 20 tháng 01 năm 2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC) có hiệu lực từ ngày 06/3/2017 
  • Ngày 06/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2017, định hướng đến 2020 
  • Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2790/QĐ-BTC về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng phương thức điện tử 
  • Ngày 24/12/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, có hiệu lực từ 01/01/2017. Theo đó, số phí bảo vệ môi trường phải nộp trong kỳ bằng số lượng đất đá bốc xúc thải ra trong kỳ nộp phí nhân với mức phí đối với số lượng đất đá bốc xúc thải ra (200 đồng/m3) cộng với tích của số lượng quặng khoáng sản nguyên khai khai thác trong kỳ và mức phí tương ứng của từng loại khoáng sản khai thác, sau đó nhân với hệ số tính phí theo phương pháp khai thác  
  • Ngày 24/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 149/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ (LPTB)  
  • Ngày 08/12/2016, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có công văn số 4573/CT-THNVDT V/v phân cấp quản lý thu thuế đối với hoạt động bán hàng vãng lai, chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh 
  • Ngày 06/01/2017, Đảng ủy Cục Thuế Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 02 - KH/ĐU Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đổn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nôi bộ. Theo đó, việc tổ chức kiểm điểm được tiến hành theo trình tự từ trên xuống dưới, cuối cùng là kiểm điểm ở chi bộ; kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau.  
  • Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC), có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Theo đó, việc quản lý, kê khai, nộp phí kiểm định phương tiện PCCC được thực hiện như sau 
  • Ngày 15/11/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài có có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Theo đó, các trường hợp được miễn lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Riêng các trường hợp miễn lệ phí môn bài quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP xác định như sau 
Trang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |  Về đầu trang

Video

Loading the player ...