Bộ thủ tục hành chính thuế hiện hành

Thủ tục hành chính cấp Cục Thuế

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Tên văn bản
Văn bản quy định Quyết định công bố
1 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc) Cục Thuế 95/2016/TT-BTC
1500/QĐ-BTC
2 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh. Cục Thuế 95/2016/TT-BTC
1500/QĐ-BTC
3 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là Người điều hành, công ty điều hành chung, doanh nghiệp liên doanh và tổ chức được Chính phủ Việt Nam giao nhiệm vụ tiếp nhận phần lãi được chia của Việt Nam thuộc các mỏ dầu khí tại vùng chồng lấn (sau đây gọi chung là Người điều hành). Cục Thuế 95/2016/TT-BTC
1500/QĐ-BTC

Thủ tục hành chính cấp Chi cục Thuế

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Tên văn bản
Văn bản quy định Quyết định công bố
1 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc) Chi cục Thuế 95/2016/TT-BTC
1500/QĐ-BTC
2 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh Chi cục Thuế 95/2016/TT-BTC
1500/QĐ-BTC
3 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh; tổ chức uỷ nhiệm thu. Chi cục Thuế 95/2016/TT-BTC
1500/QĐ-BTC

Video

Loading the player ...