Giới thiệu ban biên tập

DANH SÁCH BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THUẾ TRÊN INTERNET (Kèm theo Quyết định 1130 /QĐ-CT ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An) QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CỤC THUẾ TRÊN INTERNET (Ban hành kèm theo Quyết định số 1318 /QĐ-CT ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Cục Trưởng Cục Thuế Nghệ An)

Tổ chức Cục Thuế

Video

Loading the player ...